Lynda Schlosberg

Resonance © Lynda SchlosbergResonance
Acrylic on panel
30 x 30 inches
< back | next >